+385 91 4556 719 info@nava-dlg.hr

Opći uvjeti putovanja

Opći uvjeti putovanja

OPĆI UVJETI PUTOVANJA NAVA DLG d.o.o. za usluge i turistička agencija

 Opći uvjeti putovanja NAVA DLG d.o.o.za usluge i turističke agencije sastavni su dio turističkih aranžmana i ugovora o organiziranju putovanja sklopljenom između NAVA DLG d.o.o. za usluge i turističke agencije i ugovaratelja/korisnika usluge – putnika. Njima se uređuje međusobni odnos organizatora putovanja – NAVA DLG d.o.o.za usluge i turističke agencije (u daljnjem tekstu NAVA DLG) i korisnika usluge – putnika (u daljnjem tekstu Putnik), odnosno ugovaratelja putovanja u slučaju kad ugovaratelj putovanja sklapa ugovor o organiziranju putovanja (u daljnjem tekstu Ugovor) u korist treće osobe kao putnika. Ugovor se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisali djelatnik NAVA DLG (ili bilo koje druge agencije ovlaštene za prodaju turističkih aranžmana  NAVA DLG) i Putnik ili su na drugi način (putem sredstava daljinske komunikacije, elektronska pošta, faks i sl.) potvrdile svoju suglasnost, a proizvodi pravne učinke kada NAVA DLG do ugovorenog roka primi odgovarajuću uplatu.

 1. Opće odredbe

Općim uvjetima putovanja uređuju se međusobni odnosi između turističke agencije NAVA DLG d.o.o.za usluge i turističke agencije iz Zagreba, OIB: 76321814888 (u daljnjem tekstu: NAVA DLG), kao organizatora putovanja i ugovaratelja putovanja, odnosno osobe koja ima pravo putovati na temelju sklopljenog ugovora o organiziranju putovanja (u daljnjem tekstu: putnik).

Ovi opći uvjeti putovanja nadopunjuju posebne odredbe ugovora između NAVA DLG i putnika, njegov su sastavni dio, te obvezuju ugovaratelje. U slučaju neslaganja općih uvjeta putovanja s odredbama međusobno sklopljenog ugovora o organiziranju putovanja, vrijede i primjenjuju se posebne odredbe ugovora.

Izrazi koji se koriste u ovim Općim uvjetima putovanja, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

 1. Aranžman

Sadržaj

NAVA DLG objavljuje program putovanja za svako putovanje koje organizira. Program putovanja sadrži glavna obilježja usluga putovanja (odredište, plan putovanja i razdoblje boravka, broj noćenja ukoliko je uključen smještaj itd.), ukupnu cijenu i načine plaćanja, opće informacije o uvjetima u vezi s putovnicama i vizama, te ostale podatke od značaja za putovanje. Sadržaj aranžmana obuhvaća sve informacije i usluge navedene u programu putovanja, kao i cijenu aranžmana. NAVA DLG će ostvariti sadržaj aranžmana u potpunosti, na opisani način, u navedenim rokovima i prema ugovorenoj cijeni, osim u slučaju situacije koja je izvan kontrole NAVA DLG i čije se posljedice ne bi mogle izbjeći ni uz poduzimanje svih razumnih mjera (u daljnjem tekstu: izvanredne okolnosti).

NAVA DLG zadržava pravo izmjene dijela programa ukoliko nastupe izvanredne okolnosti, pri čemu se ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objektu jednake ili više kategorije. Razliku u cijeni smještaja snosi NAVA DLG.

Kategorizacija i usluge

Ponuđeni smještajni i drugi objekti (npr. ugostiteljski), prijevozna sredstva i slično opisuju se isključivo prema službenoj kategorizaciji nadležne turističke organizacije, u trenutku objave programa putovanja.

NAVA DLG ističe kako se službena kategorizacija, standardi smještaja i prehrane, razina usluge i sl. razlikuje od lokacije do lokacije, a napose od države do države. NAVA DLG će pružiti putniku sve relevantne informacije kojima raspolaže, a koje se odnose na kategorizaciju i usluge.

 

Prtljaga

Putnik ima pravo na besplatan prijevoz prtljage do određene težine ili količine, sukladno pravilima i tarifi prijevoznika, osim kada je riječ o djeci do 2 godine starosti. NAVA DLG će pravovremeno pružiti putniku sve potrebne informacije o prijevozu prtljage. Putnik će pravovremeno obavijestiti NAVA DLG ukoliko putuje s posebnom prtljagom van standardnih gabarita ili životinjama. NAVA DLG će poduzeti potrebne korake kako bi omogućio putniku putovanje s posebnom prtljagom, ali ne jamči ispunjenje takvog zahtjeva, niti odgovara za njegovo izvršenje. Putnik je dužan brinuti se o svojoj prtljazi te ostalim stvarima, vrijednostima i dokumentima čitavo vrijeme putovanja.

U zrakoplovnom prijevozu, putnik može doplatiti višak težine odnosno količine prema važećim pravilima i tarifi prijevoznika. NAVA DLG nije odgovoran za eventualno izgubljenu ili oštećenu prtljagu. U slučaju gubitka prtljage, putnik se obraća prijevozniku ili hotelu, odnosno pružatelju usluge za vrijeme koje je prtljaga izgubljena. U zrakoplovnom prijevozu za gubitak prtljage odgovara isključivo zrakoplovni prijevoznik, sukladno međunarodnim propisima koji vrijede u zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage u zrakoplovnom prijevozu, putnik ispunjava PIR obrazac zrakoplovnog prijevoznika te jedan primjerak  predaje predstavniku prijevoznika ili drugoj ovlaštenoj osobi, a jedan primjerak zadržava za sebe. U slučaju gubitka prtljage u hotelu, putnik se obraća predstavniku hotela u kojem je prtljaga izgubljena ili drugoj ovlaštenoj osobi.

Smještaj

Raspored smještaja u sobama, apartmanima ili drugim smještajnim jedinicama (u daljnjem tekstu: soba) određuje recepcija smještajnog objekta u kojem putnik boravi.

Ukoliko putnik nije izričito ugovorio točno određenu sobu, odnosno sobu posebnih dimenzija ili drugih značajki, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu za smještaj u pojedinom smještajnom objektu, odnosno destinaciji opisanoj u programu putovanja.

Smještaj se vrši na način i u vrijeme navedeno u programu putovanja. Ukoliko ništa nije navedeno, smještaj u sobu se vrši nakon 16 sati na dan početka korištenja usluge, a soba se napušta najkasnije do 10 sati na dan završetka korištenja usluge. U suprotnom putnik je odgovoran za eventualno nastale dodatne troškove.

Ukoliko putnik želi doći u ugovoreni smještajni objekt nakon 20 sati, a takav dolazak nije u skladu s programom putovanja, dužan je o tome obavijestiti NAVA DLG, najkasnije 24 sata prije polaska na put. NAVA DLG će poduzeti sve potrebne korake kako bi putniku omogućio takav kasniji dolazak, ukoliko je to moguće. Jednako tako, NAVA DLG će pokušati udovoljiti svim dodatnim zahtjevima putnika u pogledu smještaja (razina komfora, položaj sobe, pogled, kat i sl.) ukoliko na taj način ne ometa uredno izvršenje programa putovanja, pri čemu ne jamči za ostvarenje takvih zahtjeva, niti odgovara za bilo kakve dodatne troškove koji mogu nastati kao posljedica zahtjeva putnika.

 

Cijena

Cijena aranžmana odnosi se na sve usluge koje su obuhvaćene sadržajem aranžmana, uključujući i poreze, te prema potrebi i sve dodatne naknade, pristojbe i ostale uključene troškove, odnosno naznaku vrste dodatnih troškova koje će putnik možda morati snositi, ukoliko ih nije moguće razumno izračunati prije sklapanja ugovora o organiziranju putovanja.

Cijena aranžmana ne odnosi se na posebne usluge, koje nisu obuhvaćene sadržajem aranžmana i koje putnik posebno ugovara, odnosno plaća. NAVA DLG će informirati putnika o posebnim uslugama koje je u mogućnosti ponuditi i koje se odnose na određeni aranžman. Posebne usluge se, u pravilu, ugovaraju prilikom prijave putovanja i njihova se cijena dodaje cijeni aranžmana.

Cijena aranžmana je izražena u kunama. Cijene usluga u inozemnim valutama koje su obuhvaćene sadržajem aranžmana ili se posebno ugovaraju prilikom prijave putovanja preračunavaju se u kune prema prodajnom tečaju poslovne banke NAVA DLG, na dan objave programa putovanja, odnosno na dan ugovaranja posebnih usluga.
Posebne usluge koje putnik zatraži tijekom putovanja, a koje je NAVA DLG u mogućnosti pružiti, plaćaju se neposredno turističkom pratitelju ili predstavniku NAVA DLG, u valuti zemlje u kojoj se usluge pružaju. Sve ostale posebne usluge koje putnik zatraži tijekom putovanja, putnik osobno ugovara s neposrednim pružateljima usluga, te u potpunosti snosi odgovornost za iste.

NAVA DLG  zadržava pravo izmjene objavljenih cijena aranžmana i nakon sklapanja ugovora o organiziranju putovanja u slučaju promjene cijene prijevoza putnika koje su proizašle iz troškova goriva ili drugih izvora energije, visine poreza ili naknada za usluge obuhvaćene ugovorom, a koje određuju treće osobe koje nisu izravno uključene u izvršenje aranžmana (uključujući turističke poreze, pristojbe za slijetanje ili naknade za ukrcaj ili iskrcaj u lukama i zračnim lukama i sl.) ili promjene deviznih tečajeva koji su relevantni za određeni aranžman. Povećanje cijene moguće je najkasnije 20 dana prije početka aranžmana, pri čemu NAVA DLG može, u slučajevima iz prethodnog stavka, jednostrano i bez suglasnosti putnika povećati cijenu do najviše 8% ukupne cijene aranžmana, o čemu je dužan obavijestiti putnika pisanim putem. Ukoliko povećanje cijene premašuje 8 % ukupne cijene aranžmana, putnik može u roku od 7 dana prihvatiti predloženu izmjenu ili raskinuti ugovor bez plaćanja naknade za raskid. U slučaju da putnik raskine ugovor o organiziranju putovanja NAVA DLG mu može ponuditi zamjenski aranžman, po mogućnosti jednake kvalitete ili u roku od 14 dana od raskida ugovora vratiti uplaćeni novac.

 

 

 

III. Prijave za putovanje, sklapanje, prijenos i raskid ugovora, te plaćanje

Prijave za putovanje

Prijave za putovanje vrše se u poslovnicama ovlaštenih partnera NAVA DLG, putem telefona ili elektroničke pošte, odnosno drugih sredstava daljinske komunikacije navedenih u programu putovanja.

NAVA DLG, odnosno ovlašteni partner NAVA DLG pružiti će, prije sklapanja ugovora, putniku sve odgovarajuće i relevantne informacije na jasan i razumljiv način, u pisanom obliku i na hrvatskom jeziku kad je god to moguće. Tako pružene informacije čine sastavni dio ugovora o organiziranju putovanja i ne mogu se mijenjati, osim ako se ugovorne strane o tome izričito drukčije suglase.

NAVA DLG će putnika obavijestiti o postojanju i razini rizika putovanja u određene zemlje, sukladno preporukama i upozorenjima Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske. Sklapanjem ugovora o organiziranju putovanja, putnik potvrđuje da je upoznat s eventualnim rizicima putovanja te da iste prihvaća na vlastitu odgovornost.

Sklapanje ugovora

Pri sklapanju ugovora o organiziranju putovanja ili u roku od 3 dana od dana sklapanja ugovora, NAVA DLG će putniku dati primjerak ugovora ili potvrdu o tom ugovoru u papirnatom obliku ili na drugom trajnom nosaču podataka.

Ugovor se smatra sklopljenim nakon što su se ugovorne strane suglasile o bitnim sastojcima ugovora, što se potvrđuje vlastoručnim potpisom djelatnika ili ovlaštenog predstavnika NAVA DLG i putnika.

Prilikom sklapanja ugovora putnik je dužan NAVA DLG pružiti sve potrebne podatke, uključujući i osobne podatke, te pravovremeno dostaviti ili predočiti svu dokumentaciju koja je od značaja za određeno putovanje, odnosno aranžman. Putnik odgovara za ispravnost i valjanost podataka, odnosno dokumentacije, te prihvaća sve ugovorene obveze, kao i eventualne posljedice koje mogu nastati na temelju zakona.


Prijenos ugovora

Prije početka aranžmana putnik može prenijeti ugovor o organiziranju putovanja na osobu koja ispunjava sve uvjete koji se primjenjuju na taj ugovor, ako o tome najkasnije 14 dana prije početka aranžmana pisanim putem obavijesti NAVA DLG.

Putnik, kao prenositelj i primatelj ugovora o putovanju solidarno odgovaraju za plaćanje iznosa ukupne cijene, kao i za sve eventualne dodatne naknade, pristojbe ili ostale troškove koji proizlaze iz takvog prijenosa ugovora. NAVA DLG  će obavijestiti putnika o stvarnim troškovima prijenosa ugovora, te mu pružiti odgovarajuće dokaze za sve takve dodatne naknade, pristojbe ili ostale troškove.

Raskid ugovora

Putnik može raskinuti ugovor o organiziranju putovanja u bilo kojem trenutku prije početka aranžmana, slanjem pisane obavijesti. Ukoliko ugovorom nije utvrđeno drugačije, NAVA DLG  će od putnika koji raskine ugovor naplatiti standardnu naknadu za raskid ugovora, koja se temelji na razdoblju između trenutka zaprimanja obavijesti o raskidu ugovora i početka aranžmana, kako slijedi:

 • do 30 dana prije početka aranžmana – 10% cijene aranžmana, a najmanje 100 kn,
 • od 29 do 22 dana prije početka aranžmana – 30% cijene aranžmana,
 • od 21 do 15 dana prije početka aranžmana – 40% cijene aranžmana,
 • od 14 do 8 dana prije početka aranžmana – 80% cijene aranžmana,
 • od 7 do 0 dana prije i nakon početka aranžmana – 100% cijene aranžmana.

U slučaju kada su stvarni troškovi NAVA DLG viši od navedenih iznosa standardne naknade za raskid, uključujući i situaciju kada je udio u fiksnim troškovima grupe veći od navedenog iznosa standardne naknade, NAVA DLG će naplatiti naknadu za raskid ugovora u visini ukupne cijene ugovorenog aranžmana, umanjenoj za eventualni iznos uštede troškova NAVA DLG. Na zahtjev putnika, NAVA DLG će obrazložiti iznos tako određene naknade za raskid ugovora.

NAVA DLG može raskinuti ugovor o organiziranju putovanja prije početka aranžmana i putniku u cijelosti vratiti uplaćeni novac, bez obveze naknade štete putniku, ako je broj osoba koje su prijavljene za aranžman manji od najmanjeg broja navedenog u programu putovanja. NAVA DLG će obavijestiti putnika o raskidu ugovora, u pravilu pisanim putem, ne kasnije od:

 • 20 dana prije početka aranžmana za putovanja koja traju više od 6 dana,
 • 7 dana prije početka aranžmana za putovanja koja traju između 2 i 6 dana,
 • 48 sati prije početka aranžmana za putovanja koja traju manje od 2 dana.

NAVA DLG može raskinuti ugovor o organiziranju putovanja prije početka aranžmana i putniku u cijelosti vratiti uplaćeni novac, bez obveze naknade štete putniku, ako ga u izvršenju ugovora spriječe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći.

Ukoliko u programu putovanja nije navedeno drugačije, prilikom sklapanja ugovora o organiziranju putovanja putnik uplaćuje kaparu u visini 30% ukupne cijene aranžmana (uključujući i ugovorene posebne usluge). Ukupna cijena aranžmana uplaćuje se najkasnije 28 dan prije početka aranžmana, pri čemu se uplaćena kapara uračunava u ispunjenje obveze. Ukoliko putnik ne uplati ukupnu cijenu aranžmana u navedenom roku, smatra se da je odgovoran za neispunjenje ugovora.

IV Uvjeti rezervacije i kupnje karata u zračnom prijevozu Putnika

NAVA DLG  ne posjeduje vlastite zrakoplove i ne obavlja zračni prijevoz putnika i robe, već u prodaji zrakoplovnih karata djeluje isključivo kao prodajni agent zrakoplovnih prijevoznika.

1       Rezervacija letova

Prilikom izrade rezervacije za letove Putnik je dužan dati točno ime, prezime i spol svakog Putnika onako kako su navedeni na identifikacijskom putnom dokumentu koji će putnici i koristiti za to putovanje. Unatoč velikoj pažnji, prilikom izrade rezervacije, zbog pogreške u razmijeni informacija, moguće su greške u imenu, prezimenu, spolu, datumima, vremenima, letovima, polazištu i odredištu. Putnik je primljenu potvrdu o izvršenoj rezervaciji dužan provjeriti i bez odgađanja obavijestiti NAVA DLG o eventualnim greškama u imenu, prezimenu, spolu, datumima, vremenima, letovima, polazištu i odredištu kako bi se što prije izvršio ispravak. Ukoliko Putnik nakon primitka rezervacije/ponude, a prije potvrde kupnje ne obavijesti NAVA DLG o grešci u imenu, prezimenu, spolu, datumima, vremenima, letovima, polazištu i odredištu smatrat će se da su sve navedene informacije točne. Ukoliko u rezervaciji/ponudi nije drugačije naznačeno, rezervacija vrijedi 24 sata od trenutka rezervacije nakon čega se, ukoliko Putnik ne potvrdi, tj. izvrši kupnju karte, automatski otkazuje. Zrakoplovni prijevoznik može u bilo kojem trenutku promijeniti i/ili ukinuti trenutno važeće tarife bez prethodne najave, što može dovesti do promjene u cijeni od trenutka izrade rezervacije/ponude do trenutka potvrde/kupnje karte. Primjenjuje se važeća tarifa u trenutku izdavanja karte.

2       Zrakoplovna karta / e-karta

Nakon potvrde rezervacije od strane Putnika, NAVA DLG kao prodajni agent zrakoplovnih prijevoznika, u ime prijevoznika, izdaje Putniku elektroničku potvrdu o kupnji karte (elektroničku kartu, e-kartu, eticketetix) koja sadrži ime, prezime, spol i slijedni popis svih letova na kojima je izvršena rezervacija prijevoza s datumima putovanja, polazištima i odredištima kao i broj rezervacije pod kojim prijevoznik vodi rezervaciju u svojem rezervacijskom sustavu. Nakon kupnje/potvrde kupnje, tj. izdavanja e-karte, nije moguća naknadna promjena bilo kojeg elementa karte. Jednom izdana zrakoplovna karta predstavlja ugovor o prijevozu između zrakoplovnog prijevoznika i Putnika. Karta, kao ugovor o prijevozu, glasi na ime i prezime Putnika i nije prenosiva na drugu osobu.

3       Ukrcajna propusnica / boarding pass

Prije ukrcaja u zrakoplov Putnik mora samostalno obaviti prijavu za let na jedan od načina koji nudi zrakoplovni prijevoznik koji je izdao kartu (npr. na šalteru za prijavu u zračnoj luci, na web stranici prijevoznika, na samoposlužnom automatu, itd.). Zrakoplovni prijevoznik može za pojedine načine prijave za let naplatiti naknadu. Nakon izvršene prijave za let, prijevoznik Putniku izdaje ukrcajnu propusnicu (boarding pass) u papirnatom i/ili elektroničkom obliku i to za svaki let posebno, a koja služi za ulazak u zrakoplov i kao prtljažni list ukoliko se na prijevoz predaje prtljaga. U slučaju papirnatih ukrcajnih propusnica, zrakoplovni prijevoznik može odbiti ukrcaj Putniku koji ne može predočiti originalnu papirnatu ukrcajnu propusnicu, ukoliko je ista izdana, na ulazu u zrakoplov. Zrakoplovni prijevoznik nije dužan ispuniti ugovornu obvezu prijevoza ukoliko je ime i prezime Putnika različito na elektroničkoj karti/ukrcajnoj propusnici i na osobnom putnom dokumentu kojeg Putnik predočuje kod prijave na prijevoz i/ili prilikom ukrcaja u zrakoplov.

Uvjeti zračnog prijevoza Putnika i prtljage definirani su od strane zračnog prijevoznika te ih se Putnik dužan pridržavati.

 

4              Posebni uvjeti rezervacije i plaćanja avio karte te naknada za izdavanje avio karte

Za plaćanje zrakoplovnih karata vrijede posebni rokovi i uvjeti plaćanja. Ukoliko u rezervaciji/ponudi nije drugačije naznačeno, rezervacija vrijedi 24 sata od trenutka rezervacije. Ukoliko Putnik vrši kupnju karte kreditnom karticom, dužan je prije isteka roka do kojeg je rezervacija važeća dostaviti podatke o važećoj kreditnoj kartici i osigurati da ista smije i može biti terećena za ukupni iznos karte i agencijske naknade (TSC), kao i da, ukoliko Putnik nije osobno korisnik kreditne kartice naveden na kartici, za isto ima dozvolu od korisnika kartice. Ukoliko Putnik vrši kupnju karte uplatom na transakcijski račun NAVA DLG, dužan je voditi računa o NKS terminskom planu izvršenja transakcija financijske institucije iz koje zadaje nalog za plaćanje, kako bi bio siguran da NAVA DLG  može prije isteka roka do kojeg je rezervacija važeća evidentirati uplaćena sredstva na svojem transakcijskom računu. Ukoliko NAVA DLG do navedenog roka ne evidentira uplaćena sredstva na svojem transakcijskom računu, NAVA DLG  ne snosi odgovornost za otkaz rezervacije od strane zrakoplovnog prijevoznika. Niti prijevoznik niti NAVA DLG  ne mogu garantirati da će na istim letovima biti moguća ponovna rezervacija mjesta po istoj cijeni te se Putnik u tom slučaju može odlučiti na izradu nove rezervacije po tada dostupnim cijenama, te izvršiti doplatu do nove raspoložive cijene karte unutar novog roka kojeg odredi prijevoznik ili na odustajanje od kupnje i povrat prethodno uplaćenih sredstava nakon što ista budu evidentirana na računu NAVA DLG, a bez kupnje karte.

Zrakoplovni prijevoznik zadržava pravo otkaza rezervacije i/ili već kupljene karte bez prethodne obavijesti, za što NAVA DLG  ne preuzima odgovornost.

Povrat agencijske naknade za izdavanje karte (TSC) nije moguć.

5              Otkazivanje i promjene:

 1. Otkazivanje i/ili promjene izvršene od strane zrakoplovnih prijevoznika bez suglasnosti Putnika

Zrakoplovni prijevoznici, uslijed određenih okolnosti, zadržavaju pravo promjene rasporeda leta što uključuje mijenjanje vremena polijetanja i slijetanja, kao i otkazivanja letova bez prethodne obavijesti. Elektronička karta je ugovor između zrakoplovnih prijevoznika i Putnika pri čemu NAVA DLG  djeluje tek kao prodajni agent zrakoplovnih prijevoznika i nije odgovoran za promjene/otkaze izvršene na rezervaciji/e-karti od strane samih zrakoplovnih prijevoznika

 1. Otkazivanje i/ili promjene koje zahtijeva Putnik

Otkazivanje i promjene (npr. letova, polazišta i/ili odredišta) podložne su uvjetima tarife kupljene zrakoplovne karte. Ukoliko NAVA DLG  u ponudi/rezervaciji nije drugačije naznačio, u slučaju otkaza od strane Putnika zrakoplovna karta ne dozvoljava povrat tarife, ne dozvoljava povrat neiskorištenih zrakoplovnih i/ili pristojbi zračnih luka, ne dozvoljava promjene letova uključujući i promjene zračne luke polaska i/ili odredišta. Sve mogućnosti promjene jednom izdane karte podložne su uvjetima tarife po kojima je karta izdana, uključujući mogućnost povrata nakon kupnje (tarife i/ili pristojbi), mogućnosti promjene letova, polazišta i/ili odredišta, kao i visinu naknade za promjenu/otkaz ukoliko je ista tarifno dozvoljena. Kod tarifa koje dozvoljavaju promjenu letova uz plaćanje dodatne naknade, potrebno je osim naknade platiti i razliku od već plaćene tarife do one koja je u trenutku promjene raspoloživa na novim letovima, ako na originalno kupljenoj tarifi više nema mjesta.

Ukoliko se otkazuje putovanje, a prema uvjetima tarife zrakoplovne karte Putnik ima pravo na povrat sredstava, sredstva će po odobrenju zrakoplovnog prijevoznika biti vraćena Putniku (najčešće u roku do 2 mjeseca od dana otkaza) na isti način kako je karta kupljena. Otkaz putovanja je potrebno dostaviti u pismenom obliku putem elektroničke pošte na adresu: info@nava-dlg.hr ili poštom na adresu: NAVA DLG d.o.o., Rubetićeva 27, 10000 ZAGREB. Ukoliko karta nije otkazana unutar roka kojeg definira zrakoplovni prijevoznik, a Putnik se ne pojavi na letu, smatrat će se da je No-show putnik.

 1. No-show

U slučaju da Putnik nije na vrijeme izvršio prijavu za let i/ili se nije pojavio na izlazu za ukrcaj u zrakoplov, smatra se No-show putnikom. Zrakoplovni prijevoznik će automatski otkazati sve daljnje letove u avio karti koji se ne mogu koristiti. Putnik, ovisno o tarifi, u pravilu nema pravo niti na povrat sredstava niti pravo na promjenu karte za neki drugi let.

 

 1. Slijed kupona za let i njihova upotreba

Putniku se tijekom izdavanja karte za svaki rezervirani let izdaje zaseban e-kupon u elektroničkoj karti. Karta koju je Putnik kupio valjana je za prijevoz od mjesta polijetanja, preko navedenih mjesta međuslijetanja ili transfernih mjesta, do mjesta slijetanja navedenih na potvrdi kupnje/e-karti. Cijena kupljene karte izračunata je prema tarifi zrakoplovnih prijevoznika na temelju cijelog putovanja naznačenog na karti. Promjena rute putovanja dovodi i do promjene tarife, a time i cijene karte. Putnik prilikom potvrde/kupnje karte prihvaća i obaveznost slijednog korištenja letova kako su navedeni u e-karti (npr. nije moguće ne-koristiti odlazni let, a onda ipak koristiti povratni let). Kod pokušaja korištenja letova mimo redoslijeda navedenih u karti, svi daljnji letovi biti će otkazani, a Putnik gubi mogućnost njihovog korištenje, kao i pravo na povrat neiskorištenog dijela karte. Prijevoznik može u takvom slučaju zahtijevati reobračun tarife prema stvarnom redoslijedu korištenja letova, što može rezultirati višom tarifom koju nadoknađuje Putnik.

 1. Reklamacije u slučaju odbijenog ukrcaja, kašnjenja i/ili otkazivanja leta od strane zrakoplovnih prijevoznika

Ako Putnik ima reklamaciju zbog odbijenog ukrcaja, kašnjenja i/ili otkazivanja leta ili neke druge nepravilnosti vezane za prijevoz (npr. prtljage), Putnik je dužan zahtjev za odštetu uputiti direktno zrakoplovnom prijevozniku koji je uzrokovao nepravilnost. NAVA DLG   se nalazi u ulozi prodajnog agenta i nije ovlašten u ime zrakoplovnog prijevoznika rješavati reklamacije. Zrakoplovni prijevoznik sve zahtjeve dobivene od agenta, vezane za pritužbe putnika, ne smatra valjanima.

V Uvjeti putovanja za povezane putne aranžmane

Opći uvjeti putovanja za paket-aranžmane ne vrijede za putovanja u povezanom putnom aranžmanu, osim u dijelu zaštite putnika u slučaju nesolventnosti agencije. Povezani putni aranžman podrazumijeva najmanje dvije različite vrste usluga putovanja kupljene za potrebe istog putovanja ili odmora koje ne predstavljaju paket-aranžman (npr. individualna rezervacija hotela, zrakoplovne karte, transfera i slične dodatne usluge). Kod putovanja u povezanim putnim aranžmanima, NAVA DLG  djeluje u ime i za račun pružatelja usluga, odnosno kao ovlašteni prodajni agent raznih pružatelja usluga (zrakoplovnih prijevoznika, hotela, transfera, agencija za rezervaciju turističkih usluga i slično) te je svaki od Pružatelja usluga isključivo odgovaran za pravilno izvršenje svojih usluga u skladu s ugovorom. U završnim putnim dokumentima, Putnik će biti informiran o kontaktu pružatelja usluge.

VI Putovanja u organizaciji drugih organizatora/turoperatora

Za svaki pojedini program primjenjuju se uvjeti odgovornog organizatora koji je naveden za to putovanje. Svi programi u kojima NAVA DLG  nastupa kao posrednik, NAVA DLG   ne odgovara za provedbu putovanja odnosno turističkih aranžmana kojima njie odgovorni organizator već samo posreduje u prodaji. Svi turistički aranžmani koje NAVA DLG   zastupa kao posrednik posebno su označeni, a što će biti vidljivo na ugovoru o putovanju. U tom slučaju primjenjuju se opći uvjeti navedenog organizatora putovanja. Potpisivanjem ugovora ugovaratelj/Putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

VII Međusobna prava i obveze

 

NAVA DLG

NAVA DLG  se brine za izvršenje ugovorenih usluga kao i prilikom izbora partnera. odnosno izvršitelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika. NAVA DLG   brine i štiti interese i prava putnika, vodeći se dobrim običajima i međunarodnim standardima u pružanju turističkih usluga, primjenjujući primjere dobre prakse i savjetujući se s putnikom, kada je to potrebno i od interesa putnika.

NAVA DLG će putniku pružiti sve ugovorene usluge, odnosno ostvariti sadržaj aranžmana u potpunosti, na opisani način, u navedenim rokovima i prema ugovorenoj cijeni, te odgovara za njihovo izvršenje, osim u slučaju izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći. Ako veći dio usluga nije moguće pružiti u skladu s ugovorom o organiziranju putovanja, NAVA DLG može ponuditi putniku odgovarajuće alternativne aranžmane, po mogućnosti jednake ili više kvalitete od onih navedenih u ugovoru, bez dodatnih troškova za putnika.

Ukoliko zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći nije moguće osigurati povratak putnika u skladu s ugovorom o organiziranju putovanja, NAVA DLG će snositi troškove nužnog smještaja najviše do tri noćenja po putniku, ako je moguće u jednakovrijednoj kategoriji smještaja.

Ukoliko se putnik nađe u objektivnim teškoćama, NAVA DLG će mu u najkraćem mogućem roku pružiti primjerenu pomoć u vidu pravovremenih i točnih informacija o zdravstvenim službama, konzularnoj pomoći i nadležnim tijelima lokalne uprave. Nadalje, NAVA DLG će pružiti pomoć putniku pri uspostavljanju daljinske komunikacije ili pri pronalaženju alternativnih putnih aranžmana. NAVA DLG zadržava pravo naplate stvarnih troškova pružanja pomoći, ukoliko je putnik prouzročio navedenu teškoću namjerno ili nepažnjom.

NAVA DLG čuva sve podatke putnika, uključujući i njegovu adresu, mjesto i vrijeme putovanja, boravka, uplaćenu cijenu, imena suputnika i sl. kao poslovnu tajnu, osim u zakonom propisanim slučajevima ili na traženje ovlaštene službene osobe.

Putnik

Putnik je dužan posjedovati valjane putne isprave, uključujući i vize, medicinsku dokumentaciju, pisma namjere ili druge dokumente koji su nužni za ostvarenje putovanja na određenu lokaciju. NAVA DLG će pravovremeno obavijestiti sve putnike o potrebnim putnim ispravama i dokumentima. Putnik će pri polasku na putovanje predočiti valjanu dokumentaciju  kojom se potvrđuje plaćanje aranžmana (original voucher, potvrdu o uplati, kopiju virmana i sl.), turističkom pratitelju, odnosno predstavniku NAVA DLG.

U slučaju gubitka ili krađe putnih isprava ili drugih dokumenata tijekom putovanja, sve troškove snosi putnik. NAVA DLG će putniku pružiti svu moguću pomoć, ukoliko pružanje pomoći ne utječe na nesmetano odvijanje programa, odnosno ugovorenog putovanja.

Na izričito traženje putnika, NAVA DLG može posredovati u postupku ishođenja vize, uz naplatu odgovarajuće naknade. Izdavanje viza ovisi isključivo o zemlji čiji je vizni režim u pitanju. NAVA DLG ne jamči, niti odgovara, za ishođenje  viza odnosno za odbijanje zahtjeva za vizom. Putnik preuzima odgovornost za sve posljedice koje mogu nastati u postupku ishođenja viza, osim u slučaju izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći.

Kada je putnik, sukladno propisima i obavijestima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), dužan cijepiti se ili obaviti neku drugu radnju, te posjedovati valjane potvrde, odnosno dokumentaciju o tome, dužan je iste pribaviti pravovremeno i o vlastitom trošku te ih predočiti na traženje predstavnika NAVA DLG ili nadležnog tijela.

Ukoliko putnik ne posjeduje valjane putne isprave ili mu viza nije odobrena, odnosno nema odgovarajuću medicinsku ili drugu dokumentaciju što za posljedicu ima odustajanje od putovanja ili nemogućnost polaska, sva odgovornost leži na putniku. Isto vrijedi i za nepoštivanje propisa i običaja različitih zemalja. NAVA DLG zadržava pravo da od putnika naplati standardnu naknadu za odustanak od ugovora kao i eventualnu štetu koja može nastati zbog nevaljanih putnih isprava, medicinske ili druge dokumentacije, odnosno takvim ponašanjem putnika.

Putnik je dužan poštivati sve propise Republike Hrvatske, kao i drugih država u kojima boravi tijekom putovanja, te se pridržavati kućnog reda i pravila ponašanja na svim destinacijama i u svim objektima tijekom putovanja. Putnik će se pridržavati svih naputaka i surađivati s turističkim pratiteljem, odnosno predstavnikom NAVA DLG, kao i surađivati s izvršiteljima usluga tijekom putovanja, u dobroj vjeri.

Ukoliko putnik krši svoje obveze ili zlouporabljava svoja prava, odnosno ometa druge putnike za vrijeme trajanja aranžmana, odgovara NAVA DLG-u za nastalu štetu.

 

 

 1. Osiguranja 

Zaštita u slučaju nesolventnosti

Za svaki aranžman koji organizira, NAVA DLG osigurava jamčevinu za slučaj nesolventnosti kod društva za osiguranje ili banke u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi Europske unije.

U ugovoru o organiziranju putovanja, NAVA DLG će obavijestiti putnika o postojanju jamčevine za slučaj nesolventnosti, te navesti podatke o osiguratelju uz broj police osiguranja ili bankarske garancije, te druge podatke potrebne za aktiviranje jamčevine.

Osiguranje od odgovornosti za štetu

NAVA DLG ima sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju može prouzročiti putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na aranžman.

U ugovoru o putovanju, NAVA DLG će obavijestiti putnika o postojanju osiguranja od odgovornosti za štetu, te osiguranim rizicima i navesti podatke o osiguratelju uz broj police osiguranja, te druge podatke potrebne za aktiviranje osiguranja i ostvarivanje prava na naknadu štete.

Osiguranja koja se moraju ponuditi putniku

NAVA DLG ima dužnost ponuditi putniku osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje za slučaj otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti, staviti na raspolaganje informaciju o sadržaju tih osiguranja te opće uvjete ugovora o osiguranju. Ukoliko putnik zatraži sklapanje ugovora o osiguranju, NAVA DLG isključivo posreduje između putnika i društva za osiguranje.

 

 

Preporučena osiguranja

NAVA DLG preporučuje putniku da ugovori osiguranje od rizika otkaza putovanja, napose ako putnik očekuje da bi u budućnosti mogle nastupiti okolnosti zbog kojih bi morao odustati od već ugovorenog putovanja. Osiguranje od otkaza putovanja ugovara se prilikom prijave za putovanje, te pokriva samo one slučajeve navedene na polici osiguranja.

NAVA DLG će bez odgode osigurati putniku svu relevantnu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja prema društvu za osiguranje, a koja se odnosi na otkazano putovanje.

 

 

 1. Rješavanje pritužbi

Putnik može podnijeti pisanu pritužbu na e-mail agencije NAVA DLG info@nava-dlg.hr  ili poštom na adresu Rubetićeva 27, Zagreb, pri čemu će NAVA DLG pisanim putem potvrditi primitak pritužbe. NAVA DLG će u pisanom obliku odgovoriti na pritužbu u roku od 15 dana od dana zaprimljene pritužbe.

NAVA DLG vodi pisanu evidenciju pritužbi, koje čuva najmanje godinu dana od dana njihovog primitka.

Unutarnji postupci za rješavanje pritužbi

Putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja ili predstavnika NAVA DLG, a ako ga nema onda kod izvršitelja usluga, odmah po izvršenju neodgovarajuće usluge. Putnik je dužan sudjelovati u rješavanju pritužbi te surađivati u dobroj vjeri s turističkim pratiteljem, predstavnikom NAVA DLG ili izvršiteljem usluga kako bi se otklonili uzroci pritužbe.

NAVA DLG će, kada je to moguće, ponuditi rješenje pritužbe u skladu s ugovorenom uslugom, na mjestu podnošenja pritužbe i u primjerenom roku. Ukoliko ponuđeno rješenje ne uspije otkloniti uzrok pritužbe turistički pratitelj, odnosno predstavnik Ban Toursa o tome sastavlja pisanu zabilješku koju putnik supotpisuje. NAVA DLG će na temelju zabilješke, u roku od 15 dana, kontaktirati putnika s ciljem rješavanja pritužbe.

 

VII. Sudska nadležnost 

NAVA DLG sve nastale sporove prvenstveno rješava dogovorno i mirnim putem. Ukoliko dogovor nije moguće postići mjesno nadležan je sud u Zagrebu.

 

 

VIII. Zaštita osobnih podataka

NAVA DLG štiti osobne podatke putnika i koristi ih isključivo za potrebe ispunjenja ugovorenih aranžmana, odnosno usluga, te komunikaciju s putnikom. NAVA DLG može iznijeti osobne podatke putnika u treću zemlju isključivo radi ispunjenja ugovorenih aranžmana, odnosno usluga.

Na izričito traženje putnika NAVA DLG će proslijediti njegove osobne podatke društvu za osiguranje, u svrhu sklapanja osiguranja.

NAVA DLG čuva podatke putnika 6 mjeseci nakon završetka putovanja, osim na izričit zahtjev putnika ili u slučaju podnesene pritužbe.

 

Zagreb, 01.01.2020.